V Ostravě už jedeme na sluníčko

Ostrava, 19. 9. 2019

V úterý 17. září, přesně v 15.30 hodin, jsme v našem logistickém centru v Ostravě slavnostně zprovoznili unikátní hybridní fotovoltaický systém na výrobu elektřiny. Pásku stříhali spolu s naším statutárním ředitelem Radkem Veselým i vicepremiér a ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček a hejtman Moravskoslezského kraje Ivo Vondrák. Dokonce jsme před očima více než 70 pozvaných hostů naživo uskutečnili test kompletního odpojení od veřejné sítě a následného zpětného napojení. No a teď už jen co největší počet slunečných dnů. A pokud chcete vědět víc, podívejte se na naše video na Facebooku …


 

 

V Ostravě přispívají k ekologii také kogenerační jednotky 

Ústí nad Labem, 25. 2. 2019
 

V souvislosti s ekologickým zajištěním energetické soběstačnosti objektu logistického centra v Ostravě jsou zde v provozu dvě kogenerační jednotky instalované počátkem roku 2018. Unikátní kondenzační kogenerační jednotky TOTEM 25, umístěné v souvislosti s inovativními energetickými projekty, jsou určeny pro kombinovanou výrobu elektřiny a tepla, které je využíváno pro vytápění skladových hal. Investice do kondenzačních kogeneračních jednotek spočívala ve vybudování přívodu plynu, z něhož pomocí speciálního motoru a generátoru probíhá kombinovaná výroba elektřiny a tepla, které ADLER využívá pro vytápění skladových hal. 


Podle dodavatele kogeneračních jednotek, společnosti YOUNG4ENERGY, se v Ostravě instalovaná technologie vyznačuje malou hmotností a nevelkými rozměry a díky integrovanému katalyzátoru především extrémně nízkými emisemi. Zmíněná kogenerační jednotka je tak jednoznačně nejekologičtějším zařízením pro kombinovanou výrobu elektřiny a tepla na světě. Emise NOx i CO jsou nižší než 10 mg/mN3 při 5 % O2 ve spalinách.


Celková účinnost jednotky 96,6 %, v nízkoteplotní, kondenzační, režimu je celková účinnost až 107,4 %, což z ní dělá nejúčinnější mikrokogenerační jednotku na trhu se statusem Best Available Techniques (BAT technologie). Mimořádná elektrická účinnost je ve výši 32,5 %. Moduly jsou umístěny uvnitř protihlukové demontovatelné kapoty. 
Kogenerační jednotky mají i svůj ekonomický přínos, umožňují společnosti zapojení do programu kombinované výroby elektřiny a tepla (KVET), který každoročně vyhlašuje Energetický regulační úřad. 

 

 

Zapojili jsme se opět do projektu ,,Ukliďme svět, ukliďme Česko"

Ústí nad Labem, 11. 4. 2018
 

Dvacet dobrovolníků z řad zaměstnanců skupiny ADLER, kteří si přibrali na pomoc desítku svých potomků, pomáhalo v pondělí odpoledne uklízet široké okolí administrativní budovy ve Skoroticích. Pod heslem „Ukliďme Skorotice a Božtěšice" se tak zapojili do celostátního projektu „Ukliďme svět, ukliďme Česko“. 

Spolu s další šedesátkou obyvatel z okolí se podařilo sesbírat přes tisíc kilogramů odpadu. Nejhorší práci měli dobrovolníci podél hlavní silnice, kde byly vedle plechovek, plastových obalů a papírů také pneumatiky.

ADLER Czech, a.s. se v rámci plnění hodnot společensky odpovědné firmy aktivně účastní systému třídění a recyklace obalových odpadů, který zajišťuje nezisková společnost EKO-KOM, a.s. Naše společnost tak svým podílem na snížení produkce skleníkových plynů a úspoře energie dlouhodobě přispívá k ochraně životního prostředí.

          

Všem, kteří se akce zúčastnili, patří poděkování, které za obyvatele lokality tlumočila také organizátorka akce Tereza Nováková. Pochvala patří rovněž grafikům z marketingu ADLER Czech, kteří vytvořili krásná stylová trička. Díky výrazné limetkové barvě v nich byli Adleráci bezpečně vidět už zdaleka. test

          

 

 

Životní prostředí

Ústí nad Labem, 2. 7. 2012

ADLER Czech, a.s. se v rámci plnění hodnot společensky odpovědné firmy aktivně účastní systému třídění a recyklace obalových odpadů, který zajišťuje nezisková společnost EKO-KOM, a.s. Naše společnost tak svým podílem na snížení produkce skleníkových plynů a úspoře energie dlouhodobě přispívá k ochraně životního prostředí.

V loňském roce byl náš příspěvek vyčíslen na snížení podílu produkce skleníkových plynů o 3,11 tun CO2 ekv., který představuje úsporu energií 74,26 GJ.
Internetové stránky společnosti: http://www.ekokom.cz

Prohlášení o obalech

Dne 1.1.2002 vstoupil v účinnost zákon č. 477/2001 Sb. o obalech a dne 30.6.2002 skončila 6-ti měsíční přechodná doba pro splnění určitých povinností z tohoto zákona vyplývajících.

Účelem tohoto zákona je ochrana životního prostředí předcházením vzniku odpadů z obalů, a to zejména snižováním hmotnosti, objemu a škodlivosti obalů a chemických látek v těchto obalech obsažených. Společnost ADLER Czech, a.s. aktivně přistupuje k ochraně životního prostředí a snaží se svým působením na trhu v souladu se zákonem předcházet vzniku odpadů z obalů.

Tento zákon se vztahuje na nakládání se všemi obaly, které jsou v České republice uváděny na trh nebo do oběhu, s výjimkou kontejnerů užívaných v silniční, železniční nebo letecké dopravě. (Obal je jakýkoli výrobek bez ohledu na typ nebo použitý materiál, který je určen k pojmutí výrobku/-ů.)

Povinnosti vyplývající ze zákona o obalech osobám, které uvádějí obaly na trh nebo do oběhu

Povinnost vystavení "Prohlášení o splnění podmínek uvedení obalu na trh" - §5

Osoba, která uvádí obal na trh je povinna vypracovat písemné "Prohlášení o splnění podmínek uvedení obalu na trh" (dále jen "Prohlášení", které je dokladem, že při výrobě obalu byly splněny povinnosti stanovené v § 3 a 4 tohoto zákona. Toto prohlášení je povinna předat osobě, která uvádí obal do oběhu. Osoba, která uvádí obal na trh nebo do oběhu je povinna na požádání předložit toto prohlášení ke kontrole kontrolním orgánům. Pro vydání "Prohlášení" je nutno zpracovat dílčí technickou dokumentaci dle jednotlivých norem uvedených v "Prohlášení" (příloha č. 1 k zákonu o obalech). Technická dokumentace musí být uložena u osoby, která uvádí obal na trh a tato osoba je povinna technickou dokumentaci předložit kontrolnímu orgánu.

Povinnost vyplývající z §5 zákona o obalech, tedy vystavení prohlášení, splnila společnost ADLER Czech, a.s. uvedením prohlášení na každé vystavené faktuře včetně uvedení evidenčního čísla, pod kterým je společnost ADLER Czech, a.s. evidována u autorizované obalové společnosti.

Povinnost zajištění zpětného odběru (§10) a využití odpadu z obalů (§12)

Povinnosti dle §10 a 12 je povinna splnit osoba, která uvádí na trh nebo do oběhu obaly nebo balené výrobky. Zpětný odběr od spotřebitele zajišťuje bez nároku na úplatu za tento odběr. Četnost a dostupnost sběrných míst musí být minimálně stejná jako četnost míst prodejních.

Povinnost dle §10 a 12 lze splnit:

  • samostatně organizačně a technicky na vlastní náklady (zpravidla není technicky realizovatelné), nebo
  • přenesením těchto povinností na jinou osobu spolu s převedením vlastnického práva k obalu na základě smlouvy o převedení vlastnického práva, pokud je převod těchto povinností ve smlouvě výslovně stanoven (přenesení povinností zpravidla není pro odběratele akceptovatelné), nebo
  • uzavřením smlouvy o zajištění plnění povinností §10 a 12 s autorizovanou obalovou společností (nejvyužívanější varianta)

Společnost ADLER Czech, a.s. jako osoba, která uvádí do oběhu obaly, splnila výše uvedené požadavky zákona uzavřením Smlouvy o sdruženém plnění s autorizovanou obalovou společností EKO-KOM, a.s., která byla vytvořena za účelem zajištění plnění zákonné povinnosti za předpokladu dodržování určitých podmínek.

Jedinou obalovou společností, která splnila podmínky pro získání autorizace dle zákona o obalech je společnost EKOKOM, a.s. (http://www.ekokom.cz). Prostřednictvím uvedených webových stránek mají povinné osoby možnost získat informace o podmínkách uzavření smlouvy o sdruženém plnění, cenových podmínkách, apod. Podmínkou uzavření smlouvy o sdruženém plnění je vyplnění vstupních formulářů a jejich zaslání společnosti EKOKOM a.s.