SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Zaškrtnutím pole SOUHLASÍM SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ souhlasíte s poskytnutím osobních údajů uvedeným správcům osobních údajů ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení“) v rámci koncernu ADLER (dále jen „Správce“) s tím, že poskytnuté osobní údaje budou zpracovány za účelem realizace výběrového řízení na konkrétní pracovní pozi-ci. Dále Zaškrtnutím pole SOUHLASÍM SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ souhlasíte, aby uvede-ní Správci osobních údajů v rámci koncernu ADLER si Vaše osobní údaje ponechaly z důvodu evi-dence pro případné jiné výběrové řízení pořádaných Správci nebo nabízení jiných či obdobných pracovních příležitostí, praxí nebo stáží, a to na dobu v délce 3 let. Vaše osobní údaje budou zpra-covávat výlučně zaměstnanci Správců a zároveň pouze v míře nezbytné pro naplnění účelu zpraco-vání.


Vaším právem je souhlas kdykoli odvolat. V této souvislosti Vám jako subjektu údajů náleží rovněž práva na:


1.      přístup k osobním údajům;
2.      opravu či doplnění nepřesných či nepravdivých osobních údajů;
3.      výmaz osobních údajů, pokud již nejsou nezbytné pro účely, pro které byly shromažďovány či zpracovávány;
4.      omezení zpracování osobních údajů;
5.      přenositelnost osobních údajů;
6.      vznesení námitky v případě, že zde neexistuje oprávněný zájem správce na jejich zpracování, který převažuje nad zájmem subjektu údajů;
7.      obrátit se v případě stížnosti na dozorový orgán či soud.

Rozsah zpracovaných osobních údajů:

•       jméno a příjmení,
•       poštovní adresa,
•       emailová adresa,
•       telefonický kontakt
•       fotografie či obrazový projev“